तालिका १ - घरको स्वामित्व अनुसार घरपरिवारको संख्या

S.N गापा/नपा वडा नं जम्मा आफ्नै भाडामा संस्थागत अन्य
1 कञ्चनरुप 1 988 946 7 16 19
2 कञ्चनरुप 2 898 844 17 0 37
3 कञ्चनरुप 3 847 649 1 75 122
4 कञ्चनरुप 4 1138 1111 15 3 9
5 कञ्चनरुप 5 1069 1035 0 11 23
6 कञ्चनरुप 6 994 985 7 1 1
7 कञ्चनरुप 7 768 748 8 0 12
8 कञ्चनरुप 8 1672 1606 58 3 5
9 कञ्चनरुप 9 980 960 10 8 2
10 कञ्चनरुप 10 691 688 2 1 0
11 कञ्चनरुप 11 1477 1437 9 0 31
12 कञ्चनरुप 12 1013 993 16 3 1